Pháp lý khu đô thị số 4 Điện Ngọc – Dự án Sun River City – Quy hoạch chi tiết 1/500

Ngày 27 tháng 12 năm 2016 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 4629/QĐ-UBND về viêc : ” Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị số 4 Điện Ngọc (Dự án Sun River City )- Đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc.

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu đô thị số 4 (Dự án Sun River City ) tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, với các nội dung như sau:

Sử dụng đất:

 • Điều chỉnh bề rộng lô đất tại các ô đất ở nhà liên kế: LO-04, LO-10, LO-22 từ 7,0m thành 5,0m điều chỉnh bề rộng lô đất phía đường quy hoạch có lộ giới 17,5m từ 7,0m thành 5,0m tại các ô đất : LO-08, LO-09, LO-18
 • Điều chỉnh diện tích đất ở nhà liền kề tại các ô đất có ký hiệu LO-05 từ 9447m2 thành 9472m2; LO-06 từ 12759 m2 thành 12514m2, LO-21 TỪ 14419M2 thành 14179m2, LO27 từ 9322m2 thành 9138m2, LO28 từ 5468m2 thành 5493m2, LO32 từ 5216m2 thành 4448m2
 • Điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại ô đất có ký hiệu HH-05 từ đất khai thác hỗn hợp thành đất ở nhà liên kế, diện tích LO07 tăng từ 3028m2 thành 5104m2, bố trí ô đất ở nhà liên kế lo33 diện tích 750m2
 • Tách diện tích đất công trình cong cộng tại ô đất ký hiệu TR-01 để bố trí ô đất ở tái định cư TĐC-03 có diện tích 4800m2, diện tích TĐC-05 còn 2455m2, bố trí các ô đất ở nhà liên kế LO-35 có diện tích 2455m2, LO-37 có diện tích 2455m2 và đất hạ tầng kỹ thuật
 • Điều chỉnh giảm chiều dài một số lô đất tại ô đất nhà liên kế LO-26 từ 20,0m thành 18,0m diện tích giảm từ 10359m2 thàn 9138m2
 • Tách một phần diện tích đất ở nhà lien kế LO-29 để bố trí đất ở biệt thự BT-02 có diện tích 2506m2 , diện tích LO-29 còn 2398m2
 • Điều chỉnh bề rộng lô đất từ 6,0m thành 5,0m và chiều dài lô đất từ 24,5m thành 20,0m tại các ô đất ở nhà liên kế: LO30 diện tích giảm từ 2928m2 thành 2358m2 và LO-31 diện tích giảm từ 2970m2 thành 2400m2
 • Điều chỉnh mục đích sử dụng đất Khu đô thị số 4 Điện Ngọc  tại ô đất có ký hiệu HH-01 từ đất khai thác hỗn hợp thành đất cây xanh CX-05 có diện tích 5330m2
 • Điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại các ô đất NTH-01, NVH-01, TĐC-03 để bố trí ô đất công trình công cộng TR-01, diện tích TĐC-02 giảm từ 4371m2 thành 1636m2 bố trí ô đất ở nhà liên kế LO-34 có diện tích 2975m2
 • Điều chỉnh diện tích đất ở nhà biệt thự tại ô đất BT-03 từ 4205m2 thành 3255m2
 • Bố trí ô đất ở nhà biệt thự có ký hiệu BT-04 với diện tích 7388m2
Bản đồ phân lô khu đô thị số 4
Bản đồ phân lô khu đô thị số 4 Điện Ngọc (Dự án Sun River City )

Giao thông Khu đô thị số 4 Điện Ngọc :

 • Mở nút giao thông khớp nối với dự án Khu dân cư mới Thái Dương 2
 • tại các vị trí nút K1,K2,K3,K4
 • Điều chỉnh mặt cắt ngang đường từ nút G2-G5 thành 17,5m = 5,0m (Vỉa hè) + 7,5m (lòng đường) + 5,0m (vỉa hè) (mặt cắt 4-4)
 • Điều chỉnh tim tuyến và mặt cắt ngang các tuyến đường từ nút G13-23b và G14-23C từ 17,5m = 5,0m (Vỉa hè) + 7,5m (lòng đường) + 5,0m (vỉa hè) thành 15,5m=4,0m (Vỉa hè) + 7,5m (lòng đường) + 4,0m (vỉa hè), điều chỉnh tim tuyến và mặt cắt ngang tuyến đường từ nút G15-G18 từ 17,5m= 5,0m (Vỉa hè) + 7,5m (lòng đường) + 5,0m (vỉa hè) thành 14,5m= 3,0m (Vỉa hè) + 7,5m (lòng đường) + 7,0m (vỉa hè)

Điều 2: Công ty cổ phần giao thông vận tải Quảng Nam (chủ đầu tư Khu đô thị số 4 Điện Ngọc )

Công ty cổ phần giao thông vận tải Quảng Nam (chủ đầu tư Khu đô thị số 4 Điện Ngọc ): phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của đồ án, gửi Ban Quản Lý Phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc lập thủ tục thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định (trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án) Hồ sơ gửi ban quả lý phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc chậm nhất 07 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này

Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan, đồng thời xây dựng lại phương án mức thu tiền sử dụng đất của Khu đô thị số 4 Điện Ngọc , gửi ban quản lý phát triển đô thi mới Điện Nam – Điện Ngọc, Sở Tài Nguyên và Môi Trường kiểm tra, đề xuất Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định để có cơ sở nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định, thời gian hoàn thành chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này

Điều 3 điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị số 4 Điện Ngọc :

Quyết định này có hiệu lực kể từ này ký các nội dung khác tại Quyết định số 3499/QĐ -UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh phê duyệt diều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị số 4 Điện Ngọc tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 4 điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị số 4 Điện Ngọc :

chánh văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các sở, Xây dựng, tài nguyên môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Kế toán và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Trưởng ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, Giám đốc công ty cổ phần giao thông vận tải Quảng Nam, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI Khu đô thị số 4 Điện Ngọc :

STT Ký hiệu Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%)
1 Đất ở 220142 49,56
1.1 LO Đất ở nhà liên kế 205120 46,18
1.2 BT Đất ở nhà biệt thự 17825 3,38
2 TĐC Đất ở tái định cư 17825 4,01
3 HH Đất khai thác hỗn hợp 4822 1,09
4 Đất công trình công cộng 10436 2,35
5 CX Đất cây xanh 19575 4,41
6 Đất hạ tầng kỹ thuật 171345 38,58
Tổng cộng 44154 100
Pháp lý khu đô thị số 4 - Dự án Sun River City - Quy hoạch chi tiết 1/500
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị số 4 (Dự án Sun River City )
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị số 4
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị số 4 (Dự án Sun River City )
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị số 4
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị số 4 (Dự án Sun River City )

Lời kết:

Tài liệu 1/500 được tham khảo tại các blog trên internet. Và tài liệu chính thức từ chủ đầu tư công ty cổ phần giao thông vận tải Quảng Nam.